Loading...
 • Tọa độ chuột (click để chọn):
 • Tọa độ tính toán:
 • Vị trí tính toán:
 • GHI: (kWh/m2/năm)
 • Độ cao: m
 • Giờ nắng tối đa: (giờ/ngày)
 • Nhiệt độ TB: °C
 • Độ ẩm TB: %
 • PVout: kWh/kWp/năm
Loại hình lắp đặt ĐMT:

Công suất dự án (KWp):

GHI (KWh/m2/năm):

Giá điện (nghìn VNĐ/KWh):

Công suất dự án (KWp):

GHI (KWh/m2/năm):

Giá điện (nghìn VNĐ/KWh):

Diện tích mái nhà khả dụng (m2):

GHI (KWh/m2/năm):

Số giờ nắng một ngày trên mái (giờ/ngày):

Giá điện (nghìn VNĐ/KWh): Giá điện hỗ trợ (FIT)= 9,35 VND/KWh = 2068 VNĐ/kWh

Chi phí trung bình(nghìn VNĐ/KWp):

Kết quả

 • Sản lượng: (kWh/năm)
 • Doanh thu : (nghìn VNĐ/năm)
 • Thời gian hoàn vốn : (năm)