Loading...

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Các điều khoản và điều kiện sau đây, cùng với các tài liệu bao gồm các báo cáo nghiên cứu liên quan trên công trình ứng dụng này chi phối quyền truy cập và sử dụng Ứng dụng bản đồ tiềm năng năng lượng mặt trời Đà Nẵng (sau đây gọi là “Điều khoản sử dụng”).

Xin vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng trước khi truy cập và sử dụng Ứng dụng bản đồ tiềm năng năng lượng mặt trời Đà Nẵng. Bằng cách sử dụng Công trình trực tuyến ứng dụng này, bạn chấp nhận và đồng ý ràng buộc và tuân thủ các Điều khoản sử dụng và Bản quền này thuộc về Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng (DSED). Bạn sẽ không thể truy cập vào Ứng dụng này để sử dụng và tìm kiếm thông tin nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản sử dụng hoặc Bản quyền của Công trình này.

Truy cập và sử dụng Ứng dụng Bản đồ tiềm năng năng lượng mặt trời Đà Nẵng

Bạn chỉ có thể sử dụng Công trình ứng dụng này cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các Điều khoản sử dụng này. Tất cả những người truy cập Công trình ứng dụng này đều kết nối internet và trách nhiệm đọc kỹ các nội dung của các Điều khoản sử dụng này và tuân thủ thực hiện đầy đủ.

Xin lưu ý rằng Bạn nghiêm cấm:

(i) Sử dụng bất kỳ nhãn hiệu thhương mại, biểu tưởng hay logo nào của Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng, Dự án Phát triển Năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng, Liên minh Châu Âu mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của các tổ chức nêu trên;

(ii) Đưa bất kỳ vi-rút hay tài liệu khác độc hại hoặc công nghệ độc hại về mặt công nghệ ảnh hưởng đến Công trình ứng dụng này;

(iii) Bằng công nghệ cao nào khác có thể làm vô hiệu hóa, làm hỏng Công trình ứng dụng hoặc can thiệp với bất kỳ bên nào khác sử dụng Ứng dụng này.